เลือกเข็มที่่ต้องการจอง

กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนการจอง

ฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม (maroon cap) (V.11.10.2022 PM2)

กรุณาอ่านเงื่อนไข
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปีขึ้นไป(ไม่เกิน 5 ปี)

- โรงพยาบาลศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเช้ม (maroon cap) จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


- ฉีดให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี (ไม่เกิน 5 ปี)

- ฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-14.00 น.
(ฉีดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดพิเศษ, และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)


การเปิดรับจอง

- เปิดรับจองในระบบจองวัคซีนของโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect หรือ ระบบ QR code


- ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.


สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีนโควิด-19

1.สูติบัตร และ/หรือ ทะเบียนบ้าน (ใช้สำเนาได้)


2.สมุดบันทึกการฉีดวัคซีน (เล่มที่ใช้ฉีดวัคซีนปกติ)


จองคิวรับวัคซีนโควิด-19 แบบระบุวัน/สถานที่

สำหรับการจองเข็ม 1
สำหรับตรวจสอบประวัติการจอง

  วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
  ประกาศฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม (maroon cap) (V.11.10.2022 PM2)


  ด้วยโรงพยาบาลศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเช้ม (maroon cap) จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อฉีดให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี (ไม่เกิน 5 ปี)
  โรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม
  ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-14.00 น.
  (ฉีดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดพิเศษ, และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  โดยเปิดรับจองในระบบจองวัคซีนของโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect หรือ ระบบ QR code ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.


  ดังนั้นโรงพยาบาลศิริราชจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 4 ปี (ไม่เกิน 5 ปี)
  ที่ประสงค์นำเด็กในปกครองของท่านมารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยี่ห้อไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม (maroon cap)
  ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 (ฉีดทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดพิเศษ, และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ทำการจองวันและเวลาฉีดวัคซีนทางแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect หรือ ระบบ QR code ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.

 1. เลือกสถานที่รับวัคซีนที่ท่านต้องการ
 2. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ และกด "ยืนยัน"
 3. เข้ารับบริการในวัน/เวลาที่ท่านได้จองคิวไว้
 4. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยังจุดยืนยันตัวตน

* หากท่านต้องการเปลี่ยนวัน/เวลา ให้ทำการยกเลิกคิวก่อน และทำการจองคิวใหม่

 1. เข้าไปที่ "ดูคิวของฉัน" ในหน้าหลัก
 2. กด "ยกเลิก" วัน/เวลาที่ต้องการยกเลิก
 3. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"